Theme

Undervisningsidéer

Introduktion

Det er vigtigt, at unge opbygger en god alkoholkultur og udskyder debuten længst muligt. Tidlig alkoholdebut øger risikoen for et liv med et alkoholforbrug og problemer. Alene set ud fra et sundhedsperspektiv bør unge i skolealderen ikke drikke. At udskyde alkoholdebuten længst muligt vil også minimere anden risikoadfærd i en tidlig alder. Denne risikoadfærd ses typisk som vold, ubeskyttet sex og eksperimenteren med andre rusmidler. De unges bevidsthed og refleksion omkring alkohol skal bringes i spil, så de har bedre mulighed for at træffe de gode valg. 

Ifølge Skolebørnsundersøgelsen 2014 udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed drikker danske unge hovedsageligt til fester og i weekenden og sammen med andre unge. Alkohol samler de unge og spiller en rolle i unges identitet samt tilhørsforhold til venner. 

For at komme rundt om emnet kan der fokuseres på underemner som; sundhed, misbrug, afhængighed, advarselssignaler, gruppepres, sociale overdrivelser om hinanden, normer i klassen, lovgivning om salg, konsekvenser og risikoadfærd.

Metoder og inspiration

Ung-til-ung-metoden er, hvor unge underviser andre unge, fx yngre, i specifikke emner. De undervisende unge påtager sig et ansvar for formidling, får en ny rolle, sætter sig ind i stoffet og opnår yderligere ny læring, når de formidler. En vis grad af lærerstyring og støtte i undervisningssituationen anbefales.

Social pejling er en evidensbaseret undervisningsmetode, som kan bruges til alle temaer. Børn og unge laver ”sociale overdrivelser” og har ”flertalsmisforståelser” om hinanden. Sådanne overdrivelser rykker deres egne grænser for, hvad der er normalt, og derved tager de flere risici. Social pejling-metoden skal få børn og unge tilbage til normalen ved en simpel konfrontation med virkeligheden, som den er. Metoden bør udføres af undervisere, som kender til konceptet og ikke i for små grupper af unge. Flere apps understøtter denne metode. Undervisere kan få hjælp af Københavns Politis Kriminalpræventive Sektion (DKS), SSP sekretariatet i København eller SSP’s ”Teenager i familien-instruktører” (7.-8. kl).

Dilemmaspil er en lærerstyret proces, hvor klassen hører et dilemma og efterfølgende tre mulige svar. De unge opdeles i passende grupper og får tildelt et svar, som de skal forsvare. Grupperne skal på fem minutter finde de bedste svarargumenter og fremlægge i grupper for klassen. Efter fremlæggelserne er der fri diskussion om emnet og processen.

Måling på unges viden og holdninger før og efter undervisningsforløbet vil kunne påvise en effekt.

Forumteater er en anderledes tilgang til emnet. Et eksempel er, at underviseren opfinder en ”scene” med et indbygget dilemma. Nogle unge spiller handlingsforløbet frem til dilemmaet (Skal jeg sige dét til nogen? Hvordan taler jeg min ven fra at drikke? Hvordan modarbejder jeg gruppepres?). Hvis underviseren ikke har erfaring med forumteater, bør der overvejes at få hjælp fra en kollega.

Projektopgave/emneuge kan bruges til at arbejde dybere med temaet. Se undertemaer i introduktionen og lav evt. en brainstorm med klassen. Undervisere kan få hjælp fra SSP’er på skolen til at få kontakter til politi og andre myndigheder, der kan hjælpe med viden om emnet.

Tackling-konceptet kombinerer træning af unges selvværd, sociale kompetencer og positive sundhedsadfærd, med undervisning om tobak, alkohol, hash og andre stoffer. Tackling er udviklet af Sundhedsstyrelsen og Alinea og retter sig mod 6.-9.kl. Find materialet under links. 

Gæstelærer kan være en professionel med kendskab til alkohol og misbrug fortæller om sine oplevelser og holdninger til emnet. Et professionelt input giver altid undervisningen nye perspektiver.

Links

www.goda.dk og www.alkoholdialog.dk . Viden og vejledning i, hvordan og hvornår lærere kan inddrage undervisning i og om god alkoholkultur. Siderne indeholder undervisningsmaterialer, film, fakta, spil og quiz og er trinopdelte. Der skal sondres mellem klasser før og efter alkoholdebuten. Undervisningsmaterialet i alkoholdialog tager højde for dette.

www.youtube.com/watch?v=p6Tr0hebhnc Video om alkohol og sociale overdrivelser fra Kræftens Bekæmpelse. Bør vises til de ældste aldersgrupper.

www.fuldafliv.dk (Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden). God hjemmeside til undervisere og forældre mht. alkohol-holdninger for børn og ung over og under 16 år. Film, Powerpoint, debat- og dilemmakort og aftaleark til et godt forældremøde.

www.alinea.dk På Alineas hjemmeside findes materiale om tackling, som Sundhedsstyrelsen og Alinea står bag.

www.dedrikkerderhjemme.kk.dk De unge kan have forældre, der drikker. I det tilfælde kan der henvises til hos Københavns Kommunes åbne anonyme rådgivning.

 

 

”De unges alkoholforbrug og deres erfaringer med fuldskab stiger markant fra 11- til 15-årsalderen, især er stigningen stor fra de 13 -15 årige”
Skolebørnsundersøgelse 2014
Statens Institut for Folkesundhed
Læringsmål

Tegn på læring

Læs her om de overordnede læringsmål, SSP København mener retter sig mod den forebyggende undervisning og det enkelte tema. Tilknyttet de overordnede mål er ”Tegn på læring”. Disse tegn viser, om de unge har nået de opsatte mål, eller i hvilken grad de er på vej mod målene. Her er eksempler til inspiration, som undervisere kan gøre brug af eller tilpasse sine egne mål.

 • Den unge kan anvende statistik til at forklare alkohols indflydelse på lovovertrædelser.

 • Den unge kan undervise andre unge i emnet, forklare konsekvenser og styre en debat.

 • Den unge kan redegøre for fordelene ved at udskyde alkoholdebuten.

”Det er en god idé at samle forældrene i god tid, inden de første unge starter med at drikke. Lærerne kan forsøge at skabe grobund blandt forældrene for et decideret forbud mod alkohol så længe som muligt. Spørger man unge, hvad de mener om et forbud for klassen, svarer mange, at det vil gøre det lettere for dem at sige fra over for gruppepres fra kammeraterne.”
www.alkoholdialog.dk
Opmærksomhedspunkter

Til underviseren

 • Udskydelse af al debut med rusmidler er med til at øge chancen for at undgå et senere misbrug. Brug tid på dette faktum i klassen.
   
 • Forældre skal indtænkes. 5 gode råd om alkohol i familier med teenagere: 1. Server aldrig alkohol for unge under 16 år 2. Forvent, at unge over 16 år ikke drikker sig fulde – og fortæl det til dit barn 3. Lav aftaler med dit barn om fester og alkohol 4. Lav aftaler med vennernes forældre om, at børnene ikke skal drikke alkohol 5. Drik selv alkoholfrit de fleste dage. (Sundhedsstyrelsens råd til forældre om unge og alkohol).
   
 • Retningslinjer for alkohol og fester bør drøftes løbende mellem unge og forældre. De unges liv ændres hurtigere i puberteten, og klassens voksne bør derfor også være omstillingsparate. Udgangspunktet for en god alkoholkultur blandt unge er forældreinddragelse og deres aftaler med hinanden.
   
 • Undervisere kan samarbejde og få hjælp fra andre dygtige mennesker, i og udenfor skolen, om dette tema fx SSP repræsentanten på skolen/i klubben eller SSP konsulenten for området.