Theme

Undervisningsidéer

Introduktion

At ryge hash kan mindske evnen til indlæring, øge risikoen for en række psykosociale problemer samt være medvirkende faktor til, at unge ikke formår at gennemføre en ungdomsuddannelse. Unge, der i forvejen er socialt udsatte, kan endvidere havne i yderligere marginaliserede subkulturer/grupperinger, hvor det sociale samvær tager udgangspunkt i det fælles hashforbrug. Erfaringen viser, at visse unges opfattelse af rusmidler er en naturlig del af ungdomslivet, og der forgår ligeledes en social tilpasning i ungdomsgrupperne via rusmidler. Skal man udskyde en eventuel brug af rusmidler, skal det prioriteres i undervisningen og helst i samarbejde med de voksne, der har de tætteste relationer til de unge.

For at komme rundt om emnet kan der fokuseres på underemner som; sundhed, misbrug, afhængighed, advarselssignaler, koncentration, hukommelse, gruppepres, sociale overdrivelser om hinanden, normer i klassen, konsekvenser, besiddelse, loven, straffeattest, bøde, advarsel, skyld, skam og risikoadfærd.

Metoder og inspiration

Ung-til-ung-metoden, hvor unge underviser andre unge, fx yngre, i specifikke emner, kan have en gavnlig effekt. De undervisende unge påtager sig et ansvar for formidling, får en ny rolle, sætter sig ind i stoffet og opnår yderligere ny læring, når de formidler. En vis grad af lærerstyring og støtte i undervisningssituationen anbefales.

Social pejling er en evidensbaseret undervisningsmetode, som kan bruges til alle temaer. Børn og unge laver ”sociale overdrivelser” og har ”flertalsmisforståelser” om hinanden. Sådanne overdrivelser rykker deres egne grænser for, hvad der er normalt, og derved tager de flere risici. Social pejling-metoden skal få børn og unge tilbage til normalen ved en simpel konfrontation med virkeligheden, som den er. Metoden bør udføres af undervisere, som kender til konceptet og ikke i for små grupper af unge. Flere apps understøtter denne metode. Undervisere kan få hjælp af Københavns Politis Kriminalpræventive Sektion (DKS), SSP sekretariatet i København eller SSP’s ”Teenager i familien-instruktører” (7.-8. kl).

Måling på unges viden og holdninger før og efter undervisningsforløbet vil kunne påvise en effekt.

Debatøvelse er, hvor de unge opdeles i passende grupper og får tildelt et svar, som de skal forsvare. Grupperne skal på fem minutter finde de bedste svarargumenter og fremlægge i grupper for klassen. Efter fremlæggelserne er der fri diskussion om emnet og processen.

Forumteater er en anderledes tilgang til emnet. Et eksempel er, at underviseren opfinder en ”scene” med et indbygget dilemma. Nogle unge spiller handlingsforløbet frem til dilemmaet (Skal jeg sige dét til nogen? Hvordan taler jeg min ven fra at ryge hash? Hvordan modarbejder jeg gruppepres?). Hvis underviseren ikke har erfaring med forumteater, bør der overvejes at få hjælp fra en kollega.

Gæstelærer kan være en professionel med kendskab til hash og misbrug fortæller om sine oplevelser og holdninger til emnet. Et professionelt input giver altid undervisningen nye perspektiver.

Projektopgave/emneuge kan bruges til at arbejde dybere med temaet. Se undertemaer i introduktionen og lav evt. en brainstorm med klassen. Undervisere kan få hjælp fra SSP’er på skolen til at få kontakter til politi og andre myndigheder, der kan hjælpe med viden om emnet.

Tackling-konceptet kombinerer træning af unges selvværd, sociale kompetencer og positive sundhedsadfærd, med undervisning om tobak, alkohol, hash og andre stoffer. Tackling er udviklet af Sundhedsstyrelsen og Alinea og retter sig mod 6.-9.kl. Find materialet under links. 

Øvelser

Elevaktivitet 1: De fire hjørner

Elevaktivitet 2: Cirklen

Elevaktivitet 3: Forumteater

Elevaktivitet 4: Post-it øvelse

Elevaktivitet 5: Debatøvelse

Forældreaktivitet 1: Forældremødet

Forældreaktivitet 2: Forældrebreve

Links

www.ssp.kk.dk/indhold/bestilling-af-en-teenager-i-familien  SSP København tilbyder ”En teenager i familien” til klasselærere i Københavns Kommunes 7. og 8. klasser. Forældre/elevaftener arrangeres med uddannede SSP-undervisere, der igangsætter dialog blandt forældre om fester, unge, alkoholpolitikker og forældrenetværk m.m. SSP-underviserne er erfarne folk indenfor skole, socialforvaltning og politi. I "En teenager i familien" tilbuddet er også et ungekorps, der står for dialog med de unge.

www.uturn.kk.dk U-turn er Københavns Kommunes tilbud til unge under 18 år, der ryger hash. Ud over behandling og rådgivning har U-turn et skoletilbud til 7.-9. klasser, hvor der er konkrete problemer med hash i klassen.  

 

www.alinea.dk På Alineas hjemmeside findes materiale om tackling, som Sundhedsstyrelsen og Alinea står bag.

www.kfsbutik.dk På Komiteen for Sundhedsoplysnings site man kan købe billigt undervisningsmateriale til unge og forældre.

Sundhedsstyrelsens Om hash - for forældre Sundhedsstyrelsens gratis onlinepjece om hash målrettet forældre. Pjecen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning.

Sundhedsstyrelsens Test din viden om hash På siden kan man teste sin viden om hash.

Køreplan om hash for lærere Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning har udarbejdet en køreplan til lærere i arbejdet med temaet hash.

www.sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/narkotika Sundhedsstyrelsens hjemmeside med fakta om rusmidler i Danmark og rapporter om narkotikasituationen i Danmark år for år. På siden er også links til undervisningsmateriale og oplysningsmateriale til forældre opdelt i skoletrin.

"Hash er det mest almindeligt brugte ulovlige stof blandt unge i Danmark, men det er dog langtfra alle danske unge, der ryger hash jævnligt - faktisk har næsten to tredjedele af alle unge slet ikke prøvet at ryge hash."
faktalink.dk
Læringsmål

Tegn på læring

Læs her om de overordnede læringsmål, SSP København mener retter sig mod den forebyggende undervisning og det enkelte tema. Tilknyttet de overordnede mål er ”Tegn på læring”. Disse tegn viser, om de unge har nået de opsatte mål, eller i hvilken grad de er på vej mod målene. Her er eksempler til inspiration, som undervisere kan gøre brug af eller tilpasse sine egne mål.

 • De unge kan anvende statistik til at redegøre for udviklingen i brugen af hash blandt børn og unge (opdelt i aldersgrupper).
   
 • De unge kan undervise andre unge i emnet, forklare konsekvenser og styre en debat.
   
 • De unge kan argumentere for de psykiske og fysiske ulemper ved misbrug.
   
 • De unge kan beskrive den hjælp, man kan få i København som misbruger eller pårørende.
”Jo tidligere du starter med at have et forbrug af hash, jo mere bliver du afhængig og jo sværere får du ved at komme ud af dit misbrug”
Henrik Rindom
Misbrugsekspert
Opmærksomhedspunkter

Til underviseren

 • Udskydelse af al debut med rusmidler er med til at øge chancen for at undgå et senere misbrug. Brug tid på dette faktum i klassen.
   
 • Man skal være opmærksom på at skabe rum, hvor alles holdninger høres og undgå stigmatisering af unge, som har røget hash.
   
 • Løftede pegefingre og skræmmebilleder i undervisningen hjælper ikke på unges holdninger. Målet med præventiv undervisning er at understøtte og appellere til, at den unge selv træffer de rigtige valg i sit liv.
   
 • Undervisere skal inddrage de unge aktivt i undervisningen gennem debat, dialog, rollespil m.m. Sundhedsstyrelsen oplyser, at undervisningen kan ske fra 6. kl afhængig af klassens udvikling.
   
 • Det er en god ide at tage emnet op med forældrene, inden forløbet starter. Det er vigtigt, at der er bred enighed blandt klassens voksne om hash. Det nytter noget, når forældre markerer deres holdning til rusmidler. Unge, hvis forældre er ligeglade, drikker og ryger mere, end unge med forældre, der bekymrer sig.
   
 • Undervisere kan samarbejde og få hjælp fra andre dygtige mennesker, i og udenfor skolen, om dette tema fx SSP repræsentanten på skolen/i klubben eller SSP konsulenten for området.